ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ

2022 ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਮੇਲਾ

img
img
img
img

2019 ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਮੇਲਾ

img
img
img
img
img
img
img

2018 ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਮੇਲਾ

img
img
img
img

2017 ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਮੇਲਾ

img
img
img
img
img

2015 ਜਰਮਨੀ ਆਈ.ਐੱਫ.ਏ

img
img
img
img

2014 ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਮੇਲਾ

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

2013 ਅਮਰੀਕਾ ਮੇਲਾ

img
img
img
img
img
img
img
img

2012 ਤਾਈਪੇਈ ਮੇਲਾ

img
img
img

2012 ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਮੇਲਾ

img
img
img
img
img

2012 ਜਰਮਨੀ Cebit

img
img
img
img